Obchodní podmínky cetstovní agentury perseus travel

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Společnost Perseus Travel, s.r.o., IČO: 17537011, se sídlem Čujkovova 1714/21, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, působí na českém trhu jako cestovní agentura provozující svoji činnost zejména prostřednictvím webových stránek perseus-travel.cz. Není-li v těchto Obchodních podmínkách („Podmínkách„) uvedeno výslovně jinak, vztahují se jak na nabízení a prodej zájezdů a cestovních služeb pod obchodní značkou Perseus Travel.

1.2 Pro účely těchto Podmínek je zájezd definován v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), jako soubor služeb cestovního ruchu podle Zákona, popř. i jednotlivé služby cestovního ruchu poskytované společností Perseus Travel nebo pořádající CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1.3 Perseus Travel je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení. Všechny CK, se kterými Perseus Travel spolupracuje, informovaly společnost Perseus Travel, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém trhu již řadu let.

1.4 Nabídka veškerých Zájezdů společnosti Perseus Travel je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů, ledaže je pořadatelem přímo Perseus Travel. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na Webu. Perseus Travel nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.

1.5 Perseus Travel si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro zákazníka je pouze cena další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o Zájezdu s příslušným pořadatelem Zájezdu.

1.6 Zájezd od společnosti Perseus Travel si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře se společností Perseus Travel nebo pořádající CK smlouvu o Zájezdu (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd nebo jinou službu v souladu s článkem 2 těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. Perseus Travel nemá v okamžiku přijetí objednávky, informace o tom, zda je daný Zájezd volný či nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem Zájezdu, příslušnou CK.

2.2 Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejm. u Zájezdů na poslední chvíli – ,,Last minute” či v dalších případech nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem Perseus Travel či pořádající CK po obdržení objednávky.

2.3 Perseus Travel si vyhrazuje právo po odeslání Zákazníkovy objednávky na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

2.4 Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany společnosti Perseus Travel řešeno následovně:

(a) Poté, co Zákazník v souladu s článkem 2.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a Perseus Travel tuto objednávku obdrží, provede Perseus Travel rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a Perseus Travel. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoliv problému s rezervací Perseus Travel neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

(b) Zákazník bere na vědomí, že jsou hovory s pracovníky Perseus Travel nahrávány, čímž není dotčeno právo Zákazníka nahrávání odmítnout.

2.5 Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována společností Perseus Travel anebo pořádající CK, dojde k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

(a) Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je poskytovatelem jednotlivých služeb společnost Perseus Travel:

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a společností Perseus Travel, jakožto cestovní agenturou, vzniká u poskytnutí jednotlivých služeb uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb či uzavřením jiné smlouvy (tj. akceptací objednávky) v případě jiných služeb (dále jen „Smlouva“). Obsah Smlouvy je vymezen nabídkou Zájezdů nebo služeb prezentovanou na Webu, nezávaznou objednávkou těchto služeb a její akceptací ze strany společnosti Perseus Travel, těmito Podmínkami, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy, anebo potvrzením o Zájezdu dle článku 3.7 těchto Podmínek, případně přílohami Smlouvy a těchto Podmínek. Perseus Travel je povinna tyto Podmínky Zákazníkovi připojit k návrhu Smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v případě akceptace Smlouvy souhlasí také s těmito Podmínkami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

(b) Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem Zájezdu CK:

Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany společnosti Perseus Travel buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a pořádající CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku 2.7 těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána e-mailem, předána osobně na pobočce Perseus Travel nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady Perseus Travel.

Perseus Travel rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; bude-li návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je smlouva uzavřená s účinnosti ke dni dle článku 2.6. těchto podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu společnosti Perseus Travel a to i elektronickou formou. Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku jsou pro Zákazníka závazné a Perseus Travel není odpovědná za následky prodlení ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu).

2.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany společnosti Perseus Travel, resp. pořádající CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedena v článku 3.4 těchto Podmínek.

2.7 Odchylně od článku 2.6 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany společnosti Perseus Travel, resp. pořádající CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

2.8 Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka společnost Perseus Travel povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je pořadatelem Zájezdu. Je-li společnost Perseus Travel pořadatelem Zájezdu, je povinna předat Zákazníkovi doklad od příslušné pojišťovny o podmínkách pojištění a způsobu oznámení pojistné události, a to současně se Smlouvou.

2.9 Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů pořadatele Zájezdů či zahraničních dodavatelů.

2.10 Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn. že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

2.11 Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči společnosti Perseus Travel, resp. pořádající CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením 

 1. PLATBA

3.1 Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

3.2 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané obvykle více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník obvykle 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak obvykle jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě.

3.3 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané obvykle méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet Perseus Travel , případně po dohodě s Perseus Travel přímo na účet pořádající CK v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, na pobočkách Perseus Travel či jiným způsobem dle dohody s pracovníkem Perseus Travel. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách.

3.4 Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd, resp. společnost Perseus Travel, rezervaci nepotvrdí (viz článek 2.6 těchto podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

3.5 Zákazník souhlasí s tím, že Perseus Travel, je v případě, kdy vystupuje jako pořadatel oprávněna operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Jestliže po zahájení zájezdu Perseus Travel neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je Perseus Travel povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. Perseus Travel je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může dojít i na část pobytu.

3.6 Je-li Perseus Travel nebo pořádající CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dní od doručení návrhu na změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

3.7 Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem Perseus Travel a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8 Výše uvedené platební podmínky dle článku 3 těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem společnosti Perseus Travel platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky pořádající CK, jsou-li v rozporu s článkem 3 těchto Podmínek.

3.9  V případě, že dojde ke zrušení Zájezdu před jeho nastoupením ze strany klienta a pořadateli vznikne povinnost vrátit zaplacenou zálohu, kterou uhradil částečně klient a částečně Perseus Travel, pak se smluvní strany dohodly, že cestovní kancelář je oprávněna tyto finanční prostředky vrátit na účet Perseus Travel a smluvní strany budou tyto prostředky považovat za vrácení půjčky ze strany klienta až do výše půjčené částky.

3.10 V případě, že dojde k úpadku cestovní kanceláře, která je pořadatelem zájezdu, a klientovi vznikne nárok na vrácení plnění a bude se jednat o plnění, které za klienta uhradil Perseus Travel a klient Perseus Travel dosud půjčenou částku nevrátil, pak klient postupuje na Perseus Travel pohledávku vůči cestovní kanceláři, a to ve výši kterou Perseus Travel uhradil za klienta ve prospěch cestovní kanceláře a částka nebyla dosud klientem vrácena Perseus Travel, a Perseus Travel tuto pohledávku od klienta přijímá. O postoupení pak bude uzavřena samostatná smlouva.

 1. CESTOVNÍ DOKLADY

4.1 Každý zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které pří pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním, na což je současně s pasovými požadavky před uzavřením Smlouvy vhodným způsobem upozorněn. Za případné neudělení víza nenese Perseus Travel či CK žádnou zodpovědnost.

4.2 Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací s jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do zeme a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci. Zákazníci jiného, než českého státního občanství jsou 4.3 Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa – informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

4.4 Potřebné ostatní doklady zajišťované společností Perseus Travel či pořádající CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od Perseus Travel nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 7 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické vouchery, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.

 1. ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ

5.1 U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím Perseus Travel pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

5.2 Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera CK, resp. společnosti Perseus Travel (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

5.3 V takovém případě je Perseus Travel oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu na cenu Zájezdu až ve výši až 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

5.4 V okamžiku úhrady dochází mezi společností Perseus Travel a Zákazníkem k uzavření Smlouvy o Zájezdu. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem 2.6 těchto Podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši. Smlouva o zájezdu se řídí právním řádem státu, ve kterém má pořadatel sídlo.

5.5 Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku 5 Podmínek se vztahují storno podmínky dané CK, resp. společnosti Perseus Travel.

 1. ITINERÁŘ NA MÍRU

6.1 Při objednání služby “cestování na míru” nebo-li “itinerář na míru” se Perseus Travel zavazuje zákazníkovi vytvořit kompletní itinerář, který souhlasí se zákazníkovou objednávkou.

6.2 Veškerá komunikace a vytváření itineráře probíhá on-line, případně pomocí telefonické komunikace.

6.3 Potvrzení objednávky itineráře nastává v momentě, kdy zákazníka kontaktuje pracovník Perseus Travel prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud zákazníkova objednávka nebude do dvou (2) pracovních dnů potvrzená je nutno nezávaznou objednávku udělat znova.

6.4 Při úhradě služby “cestování na míru” nebo-li “itineráře na míru” je nutno předem zaplatit vratnou zálohu a to ve výši 500 Kč na bankovní účet Perseus Travel (8309755002/5500), která bude v rámci komunikace mezi zákazníkem a pracovníkem Perseus Travel domluvená.Nebude-li záloha zaplacena zpravidla do 48 hodin nestanoví pracovník Perseus Travel jinak na základě individuální domluvy. Objednávka a dosavadní komunikace zaniká a zákazník musí objednávku a celý proces absolvovat znova. Doplatek itineráře zákazník doplatí po dokončení a předání kompletního itineráře.

 1. STORNO ZÁJEZDU A ODSTUPNÉ

7.1 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti pořádající CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

(a) po uzavření Smlouvy o Zájezdu, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.

Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany pořádající CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

V případě přeplatku klienta, nebo v případě storna zájezdu vyvíjí společnost Perseus Travel maximální snahu o navrácení finančních prostředků klientovi v co nejkratším možném termínu. Z procesních důvodů, z důvodu potřeby časového prostoru na vrácení peněz od pořádající CK apod. se může lhůta vrácení protáhnout.

7.2 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného společnosti Perseus Travel od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti společnosti Perseus Travel vyplývající ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit společnosti Perseus Travel odstupné za těchto podmínek:

(a) Zákazník má právo kdykoliv před realizací Zájezdu odstoupit od Smlouvy. Toto odstoupení ymusí společnosti Perseus Travel doručit písemně. Smluvní vztah Zákazníka a společnosti Perseus Travel je tímto zrušen a účast Zákazníka stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno společnosti Perseus Travel. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, je společnost Perseus Travel povinna vrátit Zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny Zájezdu podle zrušené Smlouvy, a Zákazník je povinen uhradit společnosti Perseus Travel následující odstupné:

 • do 65. dne před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 65 až 46 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 45 až 31 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 30 až 16 dní před realizací Zájezdu skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z celkové ceny Zájezdu;
 • 15 dní a méně před realizací Zájezdu 100 % z celkové ceny Zájezdu.

Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy, je v případě akceptace změny společnost Perseus Travel oprávněna požadovat následující plnění:

změna účastníka: v případě, pokud Zákazník společnosti Perseus Travel písemně oznámí, že se místo něho zúčastní Zájezdu jiná osoba v oznámení uvedená – v tomto případě původní a nový Zákazník odpovídají společně a nerozdílně za zaplacení ceny za Zájezd a původní Zákazník má povinnost seznámit nového zákazníka s těmito podmínkami, podmínkami pořádající CK a dalšími informacemi, které mu byly ve vztahu k Zájezdu poskytnuty. Společnost Perseus Travel je oprávněna za této situace požadovat úhradu nákladů, které společnosti Perseus Travel resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou;

změna termínu Zájezdu či služeb (změnu lze provést až na základě ověření dostupnosti a možnosti změny): ve lhůtě do 35 dní před realizací Zájezdu je společnost Perseus Travel oprávněna požadovat úhradu nákladů, které společnosti Perseus Travel, resp. příslušné CK, v této souvislosti vzniknou, je-li požadována změna termínu ve lhůtě méně než 35 dní před realizací Zájezdu kromě nákladů společnost Perseus Travel oprávněná požadovat po Zákazníkovi poplatek stanovený ve výši odstupného dle článku 6.2 těchto podmínek;

změna ubytovací kapacity či objednaných služeb se vždy řídí storno podmínkami dle článku 6.2 těchto Podmínek.

(b) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu jiným subjektem (např. příspěvek zaměstnavatele na dovolenou, platba prostřednictvím společnosti Benefit management, platba zájezdu na splátky atd.) a Zájezd bude Zákazníkem či pořádající CK v souladu s těmito Podmínkami nebo na základě zákona stornován, je případná vratka ceny Zájezdu možná pouze tomu subjektu, který Zájezd hradil (tzn. v případě, že Zájezd platil zaměstnavatel Zákazníka, bude vratka za stornovaný zájezd vrácena zaměstnavateli Zákazníka a nemůže být vrácena Zákazníkovi apod.). V případě částečné úhrady Zákazníkem a částečné úhrady jiným subjektem, bude vratka ceny Zájezdu v případě storna vrácena stejným poměrem všem platícím. Lhůta na vyřízení vratky ceny stornovaného Zájezdu činí 14 kalendářních dní.

(c) V případě, že Zákazník využije možnost úhrady Zájezdu dárkovým certifikátem vystaveným společností Perseus Travel, řídí se vratka ceny Zájezdu v případě storna samostatnými podmínkami uvedenými na dárkovém certifikátu.

(d) Perseus Travel je oprávněna zrušit Zájezd (odstoupit od Smlouvy o Zájezdu) před termínem jeho zahájení v případě

 • I) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a pořadatel oznámil zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než
  i. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní,
  ii. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní,
  iii. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo
 • II) jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

7.3 Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno buď na e-mailovou adresu info@perseus-travel.cz, v pracovní době od pondělí do pátku 8 – 18 hod. A současně zasláno na e-mailovou adresu pořádající CK na kontakty uvedené ve Smlouvě. Storno může být případně dodáno Zákazníkem osobně do sídla společnosti Perseus Travel, kde si nechá odpovědným pracovníkem potvrdit jeho příjem.

7.4 Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení pořadateli Zájezdu, tj. doručení do CK, resp. společnosti Perseus Travel, proto je třeba vzít v potaz, že Perseus Travel mají sice otevřeno i během víkendů a ve večerních hodin, ale nikoliv však kanceláře pořadatele Zájezdu.

7.5 Při porušení povinnosti, za kterou odpovídá společnost Perseus Travel, popř. pořádající CK, je zákazník oprávněn požadovat náhradu škody na majetku, újmy za narušení dovolené, zejména bude-li Zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Toto právo Zákazníkovi náleží také při odstoupení od Smlouvy či při uplatnění práva z vad Zájezdu.

 1. ODMÍTNUTÍ ZÁKAZNÍKA

8.1 Perseus Travel si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

(a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo

(b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo

(c) Zákazník v minulosti bezdůvodně nezaplatil zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem 3 těchto Podmínek; nebo

(d) Zákazník v minulosti nezaslal podepsanou Smlouvu o zájezdu v souladu s články 2.5 a 2.6. těchto Podmínek.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Nakládání s osobními údaji ze strany společnosti Perseus Travel je popsáno v dokumentu „Informační memorandum o zpracování osobních údajů klientů“ dostupném na tomto odkazu.

9.2 Pokud nám poskytnete osobní údaje třetích osob prohlašujete, že od těchto osob máte souhlas s předáním jejich osobních údajů společnosti Perseus Travel.

 1. ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

10.1 Zákazník může v souladu § 2540 NOZ uplatnit reklamaci Zájezdu i jiného pořadatele u společnosti Perseus Travel jako zprostředkovatele. Společnost Perseus Travel se zavazuje jakoukoliv reklamaci jí pořádaného Zájezdu řešit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

10.2 Případné reklamace Zájezdu či služeb společnost Perseus Travel doporučuje řešit na místě pobytu s delegátem pořadatele Zájezdu nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem pořadatele Zájezdu, ubytovacím zařízením atp. Společnost Perseus Travel doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce pořadatele Zájezdu či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici Zákazníkovi non-stop telefonní linka pořadatele Zájezdu.

10.3 Pokud nelze pokračování Zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené ve Smlouvě, je pořadatel Zájezdu, povinen vrátit Zákazníkovi rozdíl v ceně.

10.4 Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či jinou poskytnutou službu až po ukončení Zájezdu, je třeba reklamaci zaslat bez zbytečného odkladu. Reklamaci může Zákazník rovněž sdělit v sídle Perseus Travel i ústně, o tomto sdělení bude odpovědným pracovníkem vypracován záznam, který bude zaslán pořádající CK, záznam je Zákazník povinen podepsat. Společnost Perseus Travel doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádající CK, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu nejlépe potvrzený i delegátem CK, doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály.

Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet ode dne následujícího po obdržení reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Pokud je reklamace podána písemně doporučenou poštou, dnem začátku běhu lhůty pro vyřízení reklamace je den následující po dni, kdy je reklamace k dispozici pořadateli.

10.5 Je-li pořadatelem Zájezdu společnost Perseus Travel, Zákazník je povinen zaslat reklamaci na e-mail info@perseus-travel.cz, doporučeně na adresu sídla společnosti Perseus Travel či sdělit ústně̌ v sídle společnosti Perseus Travel a k reklamaci přiložit veškeré́ související́ materiály specifikované́ v článku 9.4 těchto Podmínek.

10.6 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořadatele Zájezdu (či delegáta společnosti partnerské agentury v místě pobytu, je-li v ceně Zájezdu a je-li Perseus Travel pořadatelem Zájezdu), a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno Zákazníka, specifikace Zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán Zákazníkem a delegátem pořadatele Zájezdu. V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu v souladu s článkem 9.4 těchto Podmínek.

10.7 Zákazník se zavazuje poskytovat společnosti Perseus Travel a pořadatele Zájezdu součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

10.8 Pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.

10.9. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

11.1 Pořádající CK, resp. společnost Perseus Travel, je-li pořadatelem Zájezdu, je povinna před uzavřením Smlouvy v katalogu, nabídce, na svých webových stránkách, na své prodejně, v těchto Podmínkách dostupných kdykoli na Webu či jiných podmínkách příslušné CK, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o koupi Zájezdu, zejména o:

 1. a) hlavních náležitostech služeb cestovního ruchu, a to o
  místě určení cesty nebo pobytu, trase a délce pobytu včetně termínů a, je-li součástí ubytování, i počet nocí,
  2. dopravních prostředcích, jejich vlastnostech a kategorii, místech, datech a časech odjezdu a příjezdu, trvání a místech zastávek a dopravního spojení; není-li přesný čas ještě stanoven, informuje prodejce zájezdu o přibližném čase odjezdu a příjezdu,
  3. umístění, hlavních znacích a případné turistické kategorii, do níž je podle pravidel státu místa určení cesty nebo pobytu ubytování zařazeno,
  4. stravování,
  5. návštěvě, výletech nebo jiných službách zahrnutých v celkové ceně zájezdu,
  6. tom, zda některá ze služeb cestovního ruchu bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny, a je-li tomu tak a je-li to možné, o přibližné velikosti skupiny, pokud to není zřejmé ze souvislostí,
  7. jazyku, v němž se budou poskytovat další služby cestovního ruchu, závisí-li využití těchto služeb zákazníkem na ústní komunikaci, platí však, že pokud není v konkrétní nabídce uvedeno jinak jsou tyto služby poskytovány v anglickém jazyce a
  8. tom, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, platí však, že pokud není v konkrétní nabídce uvedeno jinak, není cesta ani pobyt vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost zákazníka přesné informace o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby konkrétního zákazníka,

 2. b) identifikačních údajích a adrese sídla toho, kdo zájezd organizuje, a toho, kdo zájezd zákazníkovi prodává, jejich telefonních číslech a elektronických adresách,
 3. c) celkové ceně za zájezd včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů nebo, nelze-li tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy, uvede druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout,
 4. d) způsobu platby, včetně částky nebo procenta z ceny, jež mají být zaplaceny jako záloha, a o časovém rozvrhu pro zaplacení zbývající části ceny nebo peněžité jistoty, které musí zákazník uhradit nebo poskytnout,
 5. e) minimálním počtu osob nutném k uskutečnění zájezdu a lhůtě, během níž může cestovní kancelář před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy podle § 2536 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku,
 6. f) pasových a vízových požadavcích včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a o zdravotních formalitách státu určení,
 7. g) tom, že zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy stanoveného cestovní kanceláří v souladu s občanským zákoníkem včetně informace o výši odstupného,
 8. h) pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti.

11.2 Příslušná CK, resp. společnost Perseus Travel, je-li pořadatelem Zájezdu, je povinna Zákazníkovi písemně poskytnout nejpozději 7 dnů před zahájením Zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, potvrzení o Zájezdu nebo katalogu a které jsou pro Zákazníka důležité. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 NOZ.

10.3 Pokud se Zákazník ocitne po zahájení Zájezdu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel Zájezdu poskytnout neprodleně pomoc.

11.4 Společnost Perseus Travel v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství: http://www.caa.cz/legislativa/seznam-spolecenstvi (tzv. „Black List“).

11.5 Je povinností Zákazníka se předem seznámit s dokumentem „Důležité informace aneb co byste měli vědět před výběrem Vaší dovolené“, který je dostupný na Webu společnosti Perseus Travel na tomto odkazu.

11.6 Každý Zákazník je po návratu ze Zájezdu požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh Zájezdu, jednotlivé služby CK a Perseus Travel, ubytovací zařízení atd. a jeho spokojenost s nimi. V případě, že součástí recenze budou obrazové snímky, poskytuje odesláním snímků v rámci recenze Zákazník společnosti Perseus Travel bezúplatné oprávnění k užití těchto snímků dle § 2358 NOZ za účelem obchodní propagace a reklamy činnosti společnosti Perseus Travel, a to bez jakéhokoli časového či jiného omezení pro všechny způsoby užití dle autorského zákona. V rámci uděleného oprávnění je Perseus Travel oprávněna tyto obrazové snímky jakkoli upravovat, zpracovávat, měnit a spojovat s jinými díly. Zákazník dává ve smyslu ustanovení § 84 a 85 NOZ svolení se zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků týkajících se všech osob vyobrazených na obrazovém snímku poskytnutém společnosti Perseus Travel v rámci recenze, a to v rozsahu udělené licence. Zákazník ve všech případech odpovídá za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a škodu způsobenou společnosti Perseus Travel v důsledku užívání obrazových snímků. V opačném případě Zákazník odpovídá za škodu, která společnosti Perseus Travel vznikne užitím takovýchto obrazových snímků. Perseus Travel se zavazuje jakoukoli recenzi odstranit, pokud Zákazník zašle žádost o její odstranění na e-mail info@perseus-travel.cz.

11.7 Společnost Perseus Travel se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

11.8 Odkazují-li tyto Podmínky na obchodní podmínky jiného pořadatele (CK), které odporují těmto Podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.

11.9 V případě, že předmětem plnění není Zájezd, jak je definován v článku 1.2 těchto Podmínek, ale pouze jedna ze služeb uvedených v článku 1.2 těchto Podmínek, neuplatní se ustanovení uvedená v článcích 2.6-2.8, 2.11, 6.1-6.6, 9.1.-9.3.,9.8, 10.1-10.3 těchto Podmínek.

11.10 Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat, stejně tak potvrzuje mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

Tyto Podmínky jsou účinné od 01.01.2023.