PROHLÁSšENÍ O OCHRANě OSOBNÍCH ÚDAJů ZÁKAZNÍKů CESTOVNÍ AGENTURY Perseus Travel

1.1 Zákazník bere na vědomí, že cestovní agentura PERSEUS Travel,s.r.o. zpracovává osobní údaje, které zákazník cestovní agentury PERSEUS Travel, s.r.o. poskytl či poskytne v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu, jejím uzavřením a plněním a dále osobní údaje, které cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. zpracovává kontaktní a identifikační údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním

1.2 Zákazník nemá dle žádného právního předpisu povinnost poskytnout cestovní agentuře PERSEUS Travel, s.r.o. své osobní údaje, poskytnutí osobních údajů zákazníkem je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a cestovní agenturou PERSEUS Travel, s.r.o. . Pokud zákazník sdělí cestovní agentuře PERSEUS Travel, s.r.o. informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavření smlouvy s cestovní agenturou PERSEUS Travel, s.r.o. výslovně souhlasí s tím, že cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o.  bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. 11, konkrétně k účelům podle čl. 11.4 (a) a 11.4 (b).

1.3 Cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků. Cestovní kancelář ANCORA bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

1.4 Osobní údaje zákazníka bude cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. zpracovávat pouze k těmto účelům:

 1. a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejícím, včetně jednání o smlouvě o zájezdu či její změně a plnění smlouvy o zájezdu na základě čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR
 2. b) ochrana práv a právem chráněných zájmů cestovní agentury PERSEUS Travel,s.r.o. , zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků cestovní agentury PERSEUS Travel,s.r.o. na základě čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR
 3. c) dodržení právní povinnosti cestovní agentury PERSEUS Travel, s.r.o. stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost cestovní agentury PERSEUS Travel, s.r.o. uchovávat daňové doklady dle příslušných zákonů)
 4. d) obchodní a marketingové účely na základě čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu cestovní agentury PERSEUS Travel, s.r.o.

1.5 K obchodním a marketingovým účelům podle článku 1.4(d) mohou být osobní údaje zákazníka zpracovávány pouze za předpokladu, že zákazník nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem.

1.6 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 1. a) k účelu podle článku 1.4(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány pouze do konce kalendářního roku, ve kterém dojde ke splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejímu zániku z jiného důvodu);
 2. b) k účelu podle článku 1.4(b) budou osobní údaje zpracovávány pouze do konce 5. kalendářního roku následujícího po splnění příslušné smlouvy o zájezdu (nebo jejího zániku z jiného důvodu) a v případě, že zákazník v uvedené době zahájí proti cestovní agentuře PERSEUS Travel, s.r.o. soudní řízení, po dobu trvání takového soudního řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;
 3. c) k účelu podle článku 1.4(c) budou osobní údaje zpracovávány pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti cestovní agentury Perseus travel, s.r.o. ;
 4. d) k účelu podle článku 1.4(d) budou osobní údaje zpracovávány pouze do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

1.7 Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí doby zpracování podle článku 1.6 budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje.

1.8 Za účelem uvedeným v článku 1.4(a) bude cestovní agentura Perseus travel, s.r.o. v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující příjemce:

 1. a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován;
 2. b) poskytovatel služeb letecké, autobusové, vlakové a jiné přepravy;
 3. c) pojišťovna spolupracující s cestovní agenturou PERSEUS Travel, s.r.o. pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění;
 4. d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza.

1.9 Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby, které zákazníkům poskytují delegátský servis a obchodní zástupci cestovní agentury PERSEUS Travel, s.r.o.

1.10 Zákazník bere na vědomí, že cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či Policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

1.11 Při zpracování osobních údajů podle čl. 1.8 a 1.9 bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. Cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu, ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci podle čl. 1.8 těchto podmínek. Uzavřením smlouvy s cestovní agenturou PERSEUS Travel, s.r.o. zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů.

1.12 Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od cestovní agentury PERSEUS Travel, s.r.o. přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy ohledně zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu info@perseus-travel.cz.

1.13 Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat cestovní agenturu PERSEUS Travel, s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, cestovní agentura PERSEUS Travel, s.r.o. neprodleně odstraní závadný stav.

1.14 Objednávkou zájezdu a uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch třetí osoby, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn poskytnout cestovní agentuře PERSEUS Travel, s.r.o. její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování osobních údajů dle čl. 11.